Woord van de Administrator 2018 - 1

HET NIEUWE JAAR
 
Het nieuwe jaar is nog maar pas begonnen. Het oude jaar 2017 was een jaar dat in onze her-innering blijft voortleven als het jaar van het grote afscheid van bisschop Frans Wiertz. Hij is bijna 25 jaar onze bisschop geweest. Hij was ons vertrouwd. Het is dus wennen dat hij met emeritaat is gegaan. In het nieuwe jaar 2018 zullen we over enkele maanden de nieuwe bisschop mogen begroeten. Totdat de nieuwe bisschop er is, is aan mij de taak toevertrouwd om in goed overleg met hulpbisschop Everard aan het bisdom Roermond als administrator leiding te geven. 

Samen 
Maar nu ligt 2018 nog blanco voor ons. Het moet nog invulling krijgen. De blaadjes van de agenda zijn grotendeels nog leeg. Maar hier en daar staan er ook al afspraken genoteerd. Langzaamaan zullen de blaadjes steeds meer beschreven worden. Tot een aantal activiteiten nemen wij zelf het initiatief. Wij hebben zelf tijd en plaats aangegeven. Maar een nog groter aantal afspraken komt gewoon op ons af en vraagt om onze aandacht. Zo slibt de agenda vol. Soms hebben wij daardoor het gevoel geleefd te worden, maar daardoor mogen wij ook weten dat wij voor veel mensen iets mogen betekenen. Wij leven niet voor onszelf alleen. Er wordt gevraagd om rekening te houden met anderen, vaak juist op ongelegen momenten. Dat kan hinderlijk zijn. Wij gaan snel onze voorwaarden stellen. Maar toch: wij kunnen ons mens-zijn enkel beleven samen met anderen. Andere mensen spreken ons aan op onze capaciteiten. Zij roepen talenten in ons wakker. Zij dagen ons uit om inhoud aan het leven te geven. Zij schenken ons ook liefde en waardering, zonder welke geen mens leven kan. Zo hopen wij het nieuwe jaar in te gaan samen met anderen en ook ten dienste van anderen.
 
Getuigenis
Een nieuw jaar begint en hoe kijken wij tegen het oude aan? Wat krijgt aandacht en waardering in het oude jaar en wat zijn onze goede voornemens? Op de tv zijn er de jaaroverzichten geweest. Als in een wedstrijd is er gestreden om erkenning te krijgen: wie is in het afgelopen jaar boven het gemiddelde uitgestegen? Wie heeft de top bereikt? Wie is de sportman, sportvrouw, politicus, zakenman of zakenvrouw van het jaar 2017 geworden? Het lijkt enkel om sterrendom te gaan. Maar zo'n populariteitsbarometer laat ook zien, hoe er na hoogtepunten ook snel dieptepunten kunnen volgen. De stemmingen van mensen zijn soms, juist als het winterweer, zeer wisselvallig. Het is ook ondoenlijk om steeds met alle winden mee te waaien om toch maar in de aandacht en populariteit te blijven. Maar belangrijker dan deze populariteit is het getuigenis van een oprecht christe¬lijk leven dat niet met alle winden meewaait, maar in trouw iets toevoegt aan het geluk van een mensengemeen¬schap en iets zichtbaar maakt van een christelijke mensvisie.
 
Tegenbeweging
Zo'n getuigenis kan ook de uitwerking hebben van een tegenbeweging op de huidige tijdgeest, want wij kunnen toch onmogelijk de huidige tijdgeest heilig verklaren. Dan is zo’n evangelisch getuigenis een kritische kanttekening bij zoveel wat er om ons heen gebeurt en misschien ook aan ons eigen gedrag. Een tegenbeweging wijst op andere waarden. Soms gebeurt dat door woorden maar het kan ook door daden. Met dankbaarheid denken wij daarom aan de vele edelmoedige mensen, van wie wij veel kunnen leren. Wij denken aan de vele vrijwilligers in onze parochies en aan de mantelzorgers, die hun eigen agenda aanpassen aan een zieke buur. Wij denken aan hen die bereid zijn om bestuursverantwoordelijkheid te dragen en een vereniging te leiden. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze mensen zich meestal vanuit hun geloof tot deze edelmoedigheid geïnspireerd voelen. Geloven betekent uitgedaagd worden. Immers het geloof roept op tot engagement en voorkomt dat we zelfgenoegzaam worden. Deze voor de samenleving zo belangrijke mensen zijn de levende tekenen van een tegenbeweging tegenover een mentali¬teit van genot, vertier en consumentisme. In toenemende mate verdienen zij erkenning.
 
Het nieuwe jaar is begonnen. Wat moeten we doen? Gewoon christen zijn en daarvoor staan.
 
Mgr. dr. Hub Schnackers, 
diocesaan administrator

     
     
     
     
     
Susteren-Echt