Social Media

 

 

Parochieblad artikelen november 2018

De berichten van de Parochiebladenservice (PBS) kunnen worden overgenomen in parochiebladen, kerkelijke websites en overige media. Wilt u de berichten maandelijks per ditigaal toegestuurd krijgen, stuur dan een bericht naar de Dienst Pers en Communicatie van het bisdom Roermond: stuur e-mail

Download de WORD-versie van de berichten


Bij Sint Maarten (11 november)
De droom van Sint Maarten 

Maarten van Tours gaf een arm man
die bij de stadspoort zat
de helft van zijn mooie, wollen soldatenmantel.
De mensen die het zagen,
lachten hem uit:
“Zie hem daar gaan,
die soldaat met z’n halve mantel.”

’s Nachts droomde Maarten:
Jezus kwam naar hem toe.
Om zijn schouders lag het stuk mantel
dat Maarten aan de arme in de stadspoort had gegeven
In zijn droom zei Jezus
tot de engelen die bij Hem waren:
“Maarten heeft Mij met deze mantel beschermd
tegen de kou.”

Naar: C. Leterme, Een parel voor elke dag
 


Tweede ‘Werelddag van de Armen’ op 18 november

“Er was een arme, hij riep en de Heer hoorde hem” (Ps. 34, 7). Zo opent de boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de armen, die op 18 november plaatsvindt. De dag wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden. Paus Franciscus heeft de dag ingesteld in het verlengde van het heilig jaar van de barmhartigheid. God antwoordt de arme, zegt de paus. En dat antwoord van God is een oproep aan degenen die in Hem geloven om te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt.

Paus Franciscus: “De Werelddag van de armen wil een klein antwoord zijn, dat de Kerk over de hele wereld armen van elke soort en in elk land geeft, opdat zij niet denken dat hun roep niet gehoord wordt. Waarschijnlijk is het een druppel in de woestijn. Maar het is een teken van de bereidheid om te delen met degenen in nood, zodat die de actieve aanwezigheid ervaren van een broeder of een zuster.” De armen hebben behoefte aan de persoonlijke betrokkenheid en “aan ‘liefdevolle aandacht’ die de persoon als zodanig op het oog heeft en zijn of haar belang”, zo schrijft de paus in zijn boodschap.

De paus nodigde vorig jaar mensen in Rome uit voor een maaltijd en zal dat dit jaar opnieuw doen. Wereldwijd sloten parochies in bisdommen aan met eigen activiteiten. Met een verwijzing naar psalm 22 spreekt de Paus de hoop uit dat dit opnieuw gebeurt: “Eenmaal stillen de armen hun honger” (Ps. 22, 27).

……….eventueel aanvullen met een informatie over een lokale activiteit ………………
 


Hulpbisschop herdenkt overleden bisschoppen van Roermond

Op het Oude Kerkhof in Roermond bevindt zich de grafkapel van verschillende overleden bisschoppen van Roermond. Elk jaar op 2 november – Allerzielen – vindt daar een speciale herdenking plaats.

Hulpbisschop Everard de Jong gaat in de kapel voor in een eucharistieviering ter nagedachtenis aan alle overledenen in het algemeen en aan de overleden bisschoppen en hulpbisschoppen van Roermond in het bijzonder. Na afloop van de mis bezoeken de aanwezigen de grafkelder onder de kapel.

Hoewel de bisschoppelijke grafkapel niet groot is, is deze heilige mis openbaar en zijn alle belangstellenden van harte welkom. Het Oude Kerkhof ligt vlakbij de Kapel In ’t Zand in Roermond. De eucharistieviering op Allerzielen – vrijdag 2 november – is om 8.00 uur.


Academie Rolduc over gelovige zorg

Levensbeschouwing in de zorg. Nog niet zo heel lang geleden de normaalste zaak van de wereld. Zeker in Limburg waren alle ziekenhuizen en verpleeg- en bejaardenhuizen katholiek. Er was een kapel en een rector of pastoraal werker. Dat is lang niet meer overal het geval. Toch zijn er instellingen die bewust voor een katholieke identiteit kiezen en dat in hun zorg laten blijken. 

R.-K. Zorgcentrum Roomburgh in Leiden is zo’n huis. De levensbeschouwelijke signatuur is een geïntegreerd onderdeel van de algehele identiteit. Drs. Bert Buirma is directeur van Roomburgh en komt bij Academie Rolduc vertellen waarom zijn huis hier bewust voor kiest en wat dit voor het dagelijks leven voor de bewoners en medewerkers betekent. De lezing over ‘Gelovige zorg’ vindt plaats op vrijdag 16 november in Abdij Rolduc in Kerkrade.

Academie Rolduc is een lezingenreeks die dit jaar voor de vijfde keer wordt gehouden. Elke maand is er een andere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezing op 19 september begint om 19.00 uur. 

Aanmelden vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com


Je moet het maar weten: 
Het einde van het kerkelijk jaar

Het jaar loopt ten einde. Niet alleen het kalenderjaar, maar ook het kerkelijk jaar. Dat is zelfs een maand eerder afgelopen. Op zondag 25 november vieren we in de liturgie de ‘34ezondag door het jaar’. Dat is meteen de laatste zondag van de kerkelijke kalender. Op die dag wordt het feest van Christus Koning gevierd. 

Een week later is de eerste zondag van de Advent. Dat is meteen het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Vooruitlopend op de geboorte van Christus begint de kerk elk jaar in de Advent opnieuw te tellen. Het jaar wordt daarna verdeeld in drie zogeheten ‘sterke tijden’ en de ‘tijd door het jaar’. De sterke tijden zijn: Advent, 40-Dagentijd (vasten) en de Paastijd (van Pasen tot Pinksteren). Op alle andere zondagen daaromheen telt de kerkelijke kalender steeds de ‘zondagen door het jaar’. 

Bij het begin van een nieuw kerkelijk jaar begint ook een heel nieuwe cyclus van lezingen in de zondagse eucharistievieringen. In 2018 werd op de zondagen door het jaar hoofdzakelijk uit het Marcusevangelie gelegen (jaar B). Komend jaar staat het evangelie van Lucas centraal.


Tijdschrift over Kruisen en kapellen

Veldkruisen en wegkapellen zijn net zo onlosmakelijk met Limburg verbonden als de Maas. In elk dorp en elke stad kom je ze tegen. Meer dan drieduizend in totaal, verspreid door heel Limburg. De stichting Kruisen en Kapellen in Limburg zet zich samen met heel veel lokale werkgroepen in voor het behoud en beheer van dit zogeheten klein religieus erfgoed. 

Voor iedereen die erin geïnteresseerd is: deze stichting geeft ook een tijdschrift uit. Vier keer per jaar verschijnt het blad Kapellen en Kruisen met verhalen over de geschiedenis van kruisen, kapellen, Lourdesgrotten of heiligenbeelden, met reportages over nieuwe objecten en tips over het onderhoud en restauratie. 

Wilt u het blad ook ontvangen? Bel of mail naar: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg: skkl@bisdom-roermond.nlof 0475-386747.


Theologie studeren in deze tijd

Veel mensen zijn op zoek naar zingeving en verdieping. Heb je ook interesse in de achtergronden van het christelijk geloof? Wil je meer weten over Bijbelverhalen, heb je interesse in filosofische of theologische vragen? Of zou je zelf graag actief willen zijn in de pastoraal of de catechese? 

In Limburg bestaan twee weekendopleidingen die hiertoe allerlei mogelijkheden bieden. De catechistenopleiding Kairos is heel praktisch voor mensen die in parochies actief zijn en graag wat meer verdieping willen over bijvoorbeeld liturgie, catechese, doopvoorbereiding of rouwverwerking. Het Theologisch Instituut Rolduc biedt een opleiding op HBO-niveau voor mensen die van theologie hun beroep willen maken, bijvoorbeeld als diaken, pastoraal werker of werkster, geestelijk verzorger of catecheet. Bij beide opleiding ben je ook welkom als je alleen uit persoonlijke interesse een of meer modules wilt volgen. 

Meer weten? Kom eens kennismaken!

Kairos
t.a.v. Gerwin Lux-Zinzen
T: 045 – 5466930
E: g.lux@bisdom-roermond.nl
I: www.catechistenopleiding.nl

Theologisch Instituut Rolduc
t.a.v. rector Lambert Hendriks
T: 045 – 5466810
E: rector@rolduc.nl
I: www.rolduc.nl


Noot voor de redactie m.b.t. Allerzielen

Bij gelegenheid van Allerzielen werd vorig jaar november een speciaal themanummer van de Parochiebladenservice rond de kerkelijke uitvaart uitgegeven. Veel artikelen uit dit themanummer zijn ook dit jaar goed te gebruiken. Lees uitvaartartikelen