Met Aswoensdag begint de Veertigdagentijd

Na drie dagen van uitgelaten levensvreugde tijdens het carnaval, begint op woensdag 14 februari in de Katholieke Kerk de vastentijd. Dit is een periode van veertig dagen ter voorbereiding op het Paasfeest; een tijd van vasten en inkeer. Hét teken van vergankelijkheid is de as. Gelovigen laten zich daarmee op Aswoensdag in de diverse kerken tekenen. BHulpbisschop Everard de Jong doet dat die dag tijdens een H. Mis in Abdij Rolduc in Kerkrade om 17.00 uur. Hij doet dat samen met de docenten en studenten van de priesteropleiding van het bisdom die daar gevestigd is. Tijdens de vastentijd wordt ook de landelijke Vastenactie gehouden.
 


Het askruisje herinnert christenen eraan dat alles op aarde uiteindelijk tot stof en as zal vergaan. Het roept de gelovigen op meer oog te krijgen voor het wezenlijke in zijn of haar leven: verbetering van de relatie met God en met de medemensen. De liturgie van Aswoensdag als begin van de Vastentijd is vermoedelijk in het Westen ingevoerd tijdens het pontificaat van paus Gregorius de Grote (begin 7de eeuw). In de Middeleeuwen ontvingen de openbare boetelingen op deze dag het boetekleed en werd as op hun hoofd gestrooid, waarna ze tot Witte Donderdag uit de Kerk gesloten werden. Toen openbare boete in onbruik raakte werd het askruisje een algemeen gebruik, al wordt in het Oosten nog altijd as op het hoofd gestrooid. In het hele Oude Testament komt het met as bestrooien voor als teken van boete, spijt en bekering. As is namelijk een beeld van vergankelijkheid en wisselvalligheid van al het aardse. Het huidige opleggen van het askruisje op Aswoensdag is dus een overblijfsel van de plechtige handeling die de bisschop voltrok aan de openbare boeteling. Na de tiende eeuw verzachte de Kerk haar boetediscipline en werd de boete niet meer in het openbaar doch in het geheim opgelegd. Het teken van het askruisje is er echter niet minder om: mens bekeer je met het oog op het eindoordeel en leef volgens het evangelie.

Vastentijd
Alle grote godsdiensten kennen een periode van vasten en inkeer. De islamitische Ramadan heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. In de katholieke kerk is de grote Vasten van oudsher de voorbereidingstijd op Pasen. Veel ouderen herinneren zich dat ze in die tijd niet mochten snoepen en geen vlees mochten eten. De diepere betekenis daarvan drong niet altijd tot iedereen door. Vandaar dat de kerk bij de liturgiehervorming nog maar twee dagen als officiële vasten- en onthoudingsdagen heeft aangewezen: Aswoensdag en Goede Vrijdag. De dagen daartussen zijn vooral een periode voor mensen om stil te staan bij hun eigen leefstijl, juist in de drukte van de huidige maatschappij. De veertigdagentijd is bedoeld als een moment van heroriëntatie op het leven. Als uiting daarvan wordt een periode van soberheid in acht genomen.

Vastenactie
Aandacht voor minderbedeelden in de wereld is daarmee nauw verbonden. Vandaar dat in deze periode ook de Vastenactie plaatsvindt. Dit is een geldinzamelingsactie die bedoeld is als een hedendaagse vorm van vasten: het weggeven van een deel van onze overvloed. De Vastenactie start op Aswoensdag en loopt tot en met Pasen. De Vastenactie steunt kleinschalige, duurzame projecten in ontwikkelingslanden en spant zich in om mensen dáár te helpen een eigen bestaan op te bouwen. Via het Missiesecretariaat van het bisdom zijn in de Limburgse parochies posters en folders verspreid. Veel parochies kennen eigen missiegroepen die in de plaatselijke gemeenschap geld inzamelen voor een door de parochie zelf uitgekozen project van de Vastenactie. In veel parochies en scholen wordt de komende periode bijzondere aandacht aan de projecten besteed en geld ingezameld. Ook kunnen giften worden overgemaakt op een speciaal gironummer. Meer informatie is ook te vinden op  http://www.missieburo.nl/ of www.vastenactie.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt