De Kerk viert het Hoogfeest van Maria Boodschap

De Kerk viert vandaag – 25 maart - het feest van Maria Boodschap of zoals de officiële naam luidt: ‘Aankondiging van de Heer’. We herdenken vandaag dat de engel Gabriël bij de jonge Maria in Nazareth verscheen en haar vertelde dat ze zwanger zou worden van Gods Zoon.

Het feest van Maria Boodschap wordt gevierd op 25 maart, exact negen maanden vóór 25 december: de geboorte van de Heer. Formeel is vandaag ook geen vastendag. Net als op zondagen wordt de vasten vandaag voor één dag onderbroken.

Lucasevangelie
Het verhaal van de aankondiging of ‘annunciatie’ is te lezen in het evangelie volgens Lucas (hoofdstuk 1, vanaf vers 26). Daar wordt beschreven hoe de engel naar Maria gezonden werd en de beroemde woorden sprak: “Verheug u, begenadigde, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen.” Hier zijn later de eerste woorden van het beroemdste Mariagebed – het Weesgegroet – van afgeleid.

Het evangelie vertelt verder hoe de engel aan Maria vertelt dat ze een zoon zal krijgen, die ze de naam Jezus moet geven. Als Maria zich verwonderd afvraagt hoe dat kan, omdat ze nog geen man heeft, zegt de engel: “De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.” Het verhaal sluit af met het antwoord van Maria: “Mij geschiede naar uw woord.” Hoewel Maria schrok van de vraag van de engel, liep ze niet voor haar verantwoordelijkheid weg en zei ze “ja” tegen de vraag die God haar stelde.

Christusfeest
Lange tijd is Maria Boodschap als een uitgesproken Mariafeest gezien, maar het Tweede Vaticaans Concilie – een bisschoppenvergadering die in de jaren zestig van de 20e eeuw werd gehouden – bepaalde dat 25 maart op de eerste plaats is Christusfeest is, het gaat namelijk om de aankondiging van zijn geboorte.

Maria Boodschap vaak verwisseld met het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen (8 december). Op zich is de vergissing begrijpelijk, omdat beide feesten nadrukkelijk met elkaar te maken hebben. Maria kon namelijk de moeder van Jezus worden, omdat zij zelf zonder erfzonden (onbevlekt) geboren was.

Bijgaande afbeelding is een glas-in-loodraam, in 1991 ontworpen door Leo Reihs voor de St.-Martinuskerk in Welten (Heerlen). Foto: Forschungsstelle Glasmalerei des 20 Jahrthunderts.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt