Algemene informatie over de Dienst Kerk en Samenleving

Sinds 1902 bestaat in het bisdom Roermond de aalmoezeniersfunctie als een dienst van de kerk aan de samenleving. De inhoud van de functie is in de loop der jaren bepaald door de ontwikkelingen in kerk en samenleving.

Bij de start richtten de aalmoezeniers in eerste instantie hun aandacht op mensen in hun werksituatie, maar al spoedig werd de aandacht verbreed tot mensen in hun arbeids- én leefsituatie. De aanvankelijke functieaanduiding “aalmoezenier van de arbeid” werd daarom verbreed tot “aalmoezenier van sociale werken”.

In de eerste helft van de vorige eeuw hebben de aalmoezeniers in Limburg – in de lijn van de katholieke sociale leer – gewerkt aan de opbouw van een breed netwerk van katholieke sociale organisaties en instellingen voor hulpverlening. Daarbij gaven zij ondersteuning aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen in hun organisaties en instellingen.

Nieuwe initiatieven
Sinds het begin van de jaren ’60 traden ingrijpende veranderingen in, ook in de Limburgse samenleving: bestaande katholieke organisaties en instellingen kozen voor een christelijke of algemene signatuur, terwijl nieuw op te richten instituten geen confessionele binding meer wensten. Samen met de organisaties hebben de aalmoezeniers nieuwe initiatieven ontwikkeld afgestemd op nieuwe vragen en noden. De aalmoezeniers hebben in hun werk aansluiting gezocht bij deze maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van het kerkelijk denken hieromtrent m.n. van het Tweede Vaticaanse concilie. Voor hun werk zijn daarom twee vragen maatgevend:

Welke dienst wil de kerk bieden aan de maatschappij?
En: welke dienst ontvangt de kerk van de wereld in onze dagen?

De kerk kan daarbij aansluiten bij alles wat er aan goedheid, waarheid en gerechtigheid in de maatschappij aanwezig is. Op deze manier kan de kerk ertoe bijdragen dat zodanig waarden en normen worden geïntegreerd, dat de menselijkheid wordt gediend en dat menselijke activiteit een diepere zin en bron krijgt.

Sedert 1994 heeft de bisschop het werk van de aalmoezeniers ondergebracht in de dienst Kerk en Samenleving, om daarmee het werk opnieuw af te stemmen op de veranderde verhoudingen en ontwikkelingen in kerk en samenleving.

De functies in de dienst worden vervuld door priesters en leken met een pastoraal-theologische opleiding. Zij worden uitgeoefend op provinciaal/diocesaan en op districts/dekenaal niveau.

De functionarissen van de Dienst Kerk en Samenleving stemmen hun werkzaamheden af op:
- organisaties in de sociaal-economische sector: werknemers, midden- en kleinbedrijf, werkgevers, land- en tuinbouw;
- vrouwen en hun organisaties;
- ouderen en hun organisaties en
- de opbouw van de diaconie in parochies.

 

Hoofdaalmoezenier:

Mgr. Wim van Meijgaarden s.s.s.
Markt 17-a, 6231 LR Meerssen
tel. 043-3642255 / 06-53578311

 

Aalmoezenier:

Lic. Alexander de Graaf Woutering
Hoofdstraat 7
5961 EX Horst
tel. 077-3981416
e-mail: Alexander de Graaf Woutering

 

Stafmedewerkers:

drs. Hub Vossen
Van. Goghstraat 3
6165 VG Geleen
tel. 06-24488442
e-mail: Hub Vossen

Mw. Mariëlle Beusmans
Lozerweg 2-b
6095 AD Baexem
tel. 0475-472860
e-mail: Mariëlle Beusmans
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt